جهت همکاری با رستوران کاساب رزومه خود را به این ایمیل Kassab@mhholding.ir

ارسال کنید و یا با شماره تلفن :  ٧٥٩١١-٠٢١  تماس بگیرید.