شعبه اول: 

خیابان فرشته، فیاضی، جنب سام سنتر

 شعبه دوم:

میدان تجریش، تقاطع خیابان دربند و فنا خسرو، پلاک۶۷

کاساب تهران

Fereşte caddesi No. 104 MH Haus binası, Valiasr caddesi, Tahran

+۹۸ ۲۱ ۷۱۰۰۰

کاساب بدروم

Gümüşlük Mah. 1120 Sok. No: 10 / 1-2 Gümüşlük / Bodrum / Muğla

+۹۰ ۲۵۲ ۳۹۴ ۴۹ ۱۴

کاساب آجی بادم

Acibadem Mah. Acıbadem Cad. No: 109 Kadıköy / İstanbul

+۹۰ ۲۱۶ ۴۰۲ ۱۰ ۹۰

کاساب اوسکودار

Architect Sinan Mah. Domination Milliye Cad. No: 16/1 üsküdar

+۹۰ ۲۱۶ ۳۴۱ ۱۱ ۴۳

کاساب مدا

Cafer Aga Mah. Moda Cad. No: 164 / EU Kadikoy / Istanbul

+۹۰ ۲۱۶ ۵۵۰ ۵۵ ۹۴

انتقادات و پیشنهادهای خود را به ایمیل Kassab@mhholding.ir ارسال نمایید.